Tagarchief: leren

Niveaus van reflectie.

Reflecteren op je handelen is een goede manier om te leren van je ervaring.
Er zijn verschillende niveaus van reflectie. Je zou een reflecterende activiteit, een verslag of een gesprek kunnen beginnen met het eerste niveau en dan opklimmen tot het derde niveau. De niveaus kunnen ook een hulpmiddel zijn bij de beoordeling van de reflectie en bij het verbeteren van de reflectie.
Het eerste niveau is beschrijvend:

 • Het handelen vertellen en beschrijven.
 • Het handelen bevragen.
 • Zich bewust worden van een element van zijn handelen.
 • Moeilijkheden / problemen aanwijzen.

Het tweede niveau is evaluerend:

 • Legitimeren het handelen door het verband te brengen met een voorkeur, of een gewoonte.
 • Evalueren van het handelen.
 • Het handelen doelgerichter maken.
 • Legitimeren van het handelen volgens contextuele argumenten.
 • Legitimeren het handelen op basis van onderwijskundige of ethische argumenten.
 • Ddiagnostiseren van het handelen.

Het derde niveau is uitgesproken gericht op verbeteren van toekomstig handelen:

 • Suggereren een of meer alternatieven voor het handelen.
 • Verkennen van alternatieven voor het handelen.
 • Theoretiseren over een element van het handelen.

bron: http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article266
Antoine Derobertmasure
UMONS, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Cellule Facultaire de Pédagogie Universitaire

#clmooc Experiment Wandel-leren

Dit hoofdstukje staat hier alleen voor historische redenen. (alle links zijn dood)

In de clmooc in de  make cycle 3 staat het experimenteel wandel-leren van Mary Ann Reilly als mogelijkheid genoemd voor een ‘MAAK”. Het experimentele wandel-leren is een rhizomatische manier van leren en het is nomadisch. Dit zijn termen uit de theorie van het connectivisme

Ik ga proberen om een leer-wandeling te maken omdat het in zekere zin een vervolg is van streetview. Het verschil tussen streetview en wandel-leren is dat tussen fictie and non-fictie.
Mary Ann Reilly schrijft over haar wandel-leren It’s still early to make much of the images or film, but I know that there’s an emerging sense of differences within the city and how geography of place gives way to neighborhoods.
Volgens mij is de wandeling het begin van een leerproces, ervaring die leidt tot nadenken en vragen stellen en zoeken naar antwoorden en bewijs Het lijkt op experimental learning.

Vragen vooraf:

Is de Trial Learning Walk a leerprocess om te leren leren en is het een kreatieve  manier om interessante en persoonlijke onderwerpen te vinden om te leren?

Studenten leren wat niet tevoren kan worden vastgesteld.  Dus testen en evalueren moet op een kwalitatieve manier.

 

Heb je wel eens iets uit een boek geleerd?

teachersmileZonder af te doen aan het werk van leraren, de vraag in de titel komt neer op de vraag of er altijd een leraar nodig is om iets te leren. . In http://www.hybridpedagogy.com/Journal/files/Pedagogies_of_Scale.html relativeren Sean Michael Morris en Jesse Stommel het belang van de leraar. Zij noemen leren het product van relaties. Maar dat hoeft geen relatie met een leraar te zijn.
Martin Koops wijst er in http://ictnieuws.nl/index.php?ID=3453 juist op dat de computer de leraar niet kan vervangen. Hij wijst op het artikel over het boek van de Besturenraad ‘De computer vervangt niet de leerkracht’.

Ik leer dingen uit boeken, en ook uit teksten die ik met de computer lees. Die boeken en teksten zijn me niet door een leraar gegeven. Of moeten we alle mensen waar je iets van leert leraar noemen?

Ik begon met het voorbehoud dat ik niets wil afdoen aan het werk van leraren. Een leraar kan veel betekenen voor een leerling. Maar klaarblijkelijk kunnen anderen dat ook.
In de MOOCs die ik gedaan heb waren de medestudenten net zo goed mijn leraren als de organisatoren en de ‘echte’ docenten.
Het verschil tussen Leraren en anderen is dat de leraren er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te assisteren en te beinvloeden bij het leren en anderen niet altijd. Er zijn veel meer beroepsbeoefenaars die mensen iets willen leren.

(image http://teacherboosts.com/)

Vragen stellen, een korte leergang

Hoe leer je vragen stellen?

Deze oefening kan ook met een groepje gedaan worden (vier of vijf deelnemers is het maximum). Het is een vorm van brainstormen. Door zelf vragen te stellen over de dingen die je moet leren wordt het leren een stuk eenvoudiger. Je eigen vragen zijn kapstokken om de zaken die je moet leren aan op te hangen. Je krijgt gegarandeerd een hoger cijfer als je deze oefening doet met je huiswerk. vragen

Begin met het maken van zoveel mogelijk vragen:

 • Begin met gewoon zoveel mogelijk vragen te stellen over het onderwerp.
 • ga niet in discussie, geef geen antwoorden en beoordeel je vragen nu nog niet
 • schrijf elke vraag volledig en woordelijk op
 • maak vragen van beweringen

Verbeter de vragen als dat nodig is:

 • geef bij elke vraag aan of het een open of een gesloten vraag is
 • bedenk welk type vraag beter is
 • verander de gesloten vragen in open vragen of andersom

Kies de beste vragen uit:

 • kies (een aantal)  beste vragen uit
 • waarom zijn dat de beste vragen?

Toepassen:

 • wat ga je met de vragen doen?

 

Stappenplan oefenen van vaardigheden

Vaardigheden moet je oefenen. zo nu en dan moet je als oefenmeester er
een beetje bij vertellen en voordoen en corrigeren.
Maar oefenen en de vaardigheid krijgen en inoefenen blijft nodig.
Oefenen en testen wisselen elkaar af.
Hoe sneller de feedback en de correcties en de complimenten volgen op de
vertoning van de vaardigheid hoe beter.
Daarna weer oefenen om de correcties toe te leren passen.
Vaardigheden moet je opbouwen van eenvoudig naar gecompliceerd en van
bewust naar minder bewust en min of meer automatisch.
Tijdens het oefenproces is goede en tijdige correctie belangrijk want
ingeoefende fouten kan je wel afleren maar dat kost veel moeite.
Ga zo nodig weer terug naar een eerdere oefenfase om details beter te
oefenen.
Een vaardigheid moet je bijhouden. Je moet dus blijven oefenen en herhalen.

16323429-vaardigheden oefenen

 

Punten bij het ontwikkelen van e-learning materiaal

trechterMaak kleine brokjes informatie, en noem niet meer dan 5 delen om een concept te beschrijven. Zorg dat er hooguit een minuut nodig is om de informatie te presenteren.
Leg de betekenis en zin uit van wat er geleerd moet worden.
Breid de beschrijving uit maar doe dat met kleine brokjes informatie.
Voeg een emotionele prikkel toe om het onthouden te stimuleren.
Geef de informatie een ordening.
Ontwerp voor een verscheidenheid aan leerlingen met verschillende voorkennis en verschillend leervermogen.
Zorg voor opdrachten die enige inspanning vragen van de leerling.
Organiseer herhalingen met tussenpozen.
Laat de leerling na enige tijd (drie kwartier) pauzeren en iets heel anders doen.
Motiveer de leerling.
Maak simulaties om brokjes informatie te presenteren.
Zorg dat de leerling reflecteert op het geleerde.
Gebruik sociaal leren en groepsleren als dat mogelijk en nuttig is.
Toets het geleerde regelmatig, de kennis en het begrip.

bron: Guides for e-learning

Authentiek Leren (AL)

Omdat AL vrijwel altijd in groepsverband uitgevoerd wordt is het gebruik van sociale media en ICT noodzakelijk.
Kenmerken van AL zijn:
1. Zorg voor een authentieke context die kenmerkend is voor de manier waarop de kennis wordt toegepast.
2. Zorg voor authentieke taken en activiteiten.
3. Geef toegang tot goede voorbeelden.
4. Geef verschillende rollen en gezichtspunten.
5. Bevorder samenwerking bij de constructie van kennis. Laat die vastleggen in een mooi product.
6. Bevorder het verwoorden van aanwezige kennis om die expliciet te maken, bijv met mindmap.
7. De leraar zorgt voor coaching en begeleiding, en steun.
8. Zorg voor een passende en authentiek vorm van assessment.

Kritiek op AL: Pedagogiek-online

 

Gedrag of vaardigheid aanleren

oefenenHet aanleren van nieuw gedrag of een nieuwe vaardigheid volgens het oefen-model.

Het gaat zowel over technische vaardigheden zoals zagen of injecteren als over sociaal gedrag en ordelijk gedrag in een klas.
De stappen van het leerproces moeten herhaald worden tot het gedrag beheerst wordt.

Vaststellen van de behoefte.

Praat met leerlingen en (in het geval van gedrag in de klas) met anderen over je observaties.

Laat zien welk gedrag je verwacht

Doe het voor. Laat een video zien. Laat anderen het gedrag voordoen. Laat zien waar het gedrag van de leerling niet voldoet aan je verwachtingen. Benoem de onderdelen van het gedrag. Geef een korte beschrijving als hulpmiddel.

Oefenen

Rollenspel, praktijkopdrachten, herhalen. Gedrag aanleren is werken. Corrigeer waar nodig. Neem een video op om het gedrag te analyseren en te corrigeren. Laat medeleerlingen observeren en feedback geven. Oefen het gedrag in ingewikkelder context.

Versterk het geleerde gedrag

Geef complimenten. Laat zien wat goed gaat. Versterk de vorderingen. Vraag de leerling het eigen gedrag te beoordelen.

[zie: https://www.msu.edu/~dolekath/teaching_social_skills.htm ]